https://github.com/green-fox-academy/safely-syllabus/tree/master/materialreview/mssql

##### SQL alapok #####

SELECT IN SELECT, WHERE IN, WHERE NOT IN

SELECT TOP (1000) [SZAMLAFEJ_ID]
   ,[VEVO_ID]
   ,[KELTE]
   ,[TELJESITES]
   ,[FIZHATARIDO]
   ,[NAVATKULDVE]
   ,[STATUS]
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[szamlafej]
 WHERE VEVO_ID Not IN (select vevo_id
						from szamlazas.vevo)

UPDATE

USE [CEGESADATOK]
GO

UPDATE [szamlazas].[vevo]
  SET [STATUS] = 1
   ,[LASTUPDATE] = (GETDATE())
 WHERE STATUS=0
GO

INSERT INTO

USE [CEGESADATOK]
GO

INSERT INTO [szamlazas].[vevo]
      ([VEVONEV], [ADOSZAM], [CIM])
   VALUES
      ('öTÖDIK Nyrt','3499789012-4-04','4000 Kisvarda, Negyedik utca. 5'),
		  ('Hatodik Nyrt','3456789099-4-04','4000 Kisvarda, Negyedik utca. 6')
GO
/* MASIK */
USE [CEGESADATOK]
GO

INSERT INTO [szamlazas].[vevo]
      ([VEVONEV]
      ,[ADOSZAM]
      ,[CIM]
      ,[TELEFON]
      ,[EMAIL]
      ,[STATUS])
   VALUES
      ('Hetedik Bt.',
      '11223344-2-05',
      'Seholgy sincs',
      '',
      null,
      0)
GO

DELETE

USE CEGESADATOK
Go

SELECT *
FROM szamlazas.szamlatetel
WHERE SZAMLAFEJ_ID Not IN (SELECT SZAMLAFEJ_ID
							FROM szamlazas.szamlafej)


SELECT SZAMLAFEJ_ID
FROM szamlazas.szamlafej

DELETE FROM szamlazas.szamlatetel
WHERE SZAMLAFEJ_ID Not IN (SELECT SZAMLAFEJ_ID
							FROM szamlazas.szamlafej)
GO

DISTINCT

SELECT DISTINCT v.*
FROM szamlazas.vevo v INNER JOIN szamlazas.szamlafej szf ON v.VEVO_ID=szf.VEVO_ID
WHERE v.STATUS=1 and szf.STATUS='normal'

CONVERT, AVG

SELECT *
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU]

SELECT AVG(EGYSEGAR)
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU]


SELECT *
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU]
 where EGYSEGAR < (SELECT AVG(EGYSEGAR) as egysegar
					FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU])

SELECT ARU_ID, ARUNEV, MENNYEGYS,CONVERT(int,EGYSEGAR) as EGYSEGAR, CONVERT(int,AFAKULCS) as AFAKULCS, STATUS
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU]
 where EGYSEGAR < (SELECT AVG(EGYSEGAR) as egysegar
					FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[ARU])

FROMART, CONVERT

select getdate()
select FORMAT(getdate(), 'yyyy')
select FORMAT(getdate(), 'yyyy/MM')
select FORMAT(getdate(), 'yyyy/MM/dd')
select FORMAT(getdate()+1, 'yyyy/MM/dd')
select FORMAT(getdate()-2, 'yyyy/MM/dd')
select FORMAT(getdate(), 'yyyy/MM/dd HH:mm:ss.ms')

select '2022/3/15'
select CONVERT(datetime,'2022/3/25')

HAVING

/*Feladat:
Irassuk ki azoknak a vevőknek a nevet,címét, adószámát ésa vásárlások számát, akik legalább kétszer vásároltak
ROSSZ:
select v.VEVONEV
from szamlazas.vevo v inner join szamlazas.szamlafej szf on v.VEVO_ID=szf.VEVO_ID
where (select COUNT(szf.VEVO_ID)
							from szamlazas.szamlafej
							group by szf.VEVO_ID) > 1
GROUP by v.VEVONEV
*/

select COUNT(szf.VEVO_ID), szf.VEVO_ID
							from szamlazas.szamlafej szf
							group by szf.VEVO_ID

select v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM,
	COUNT(szf.VEVO_ID) as VASARLASSZAM
from szamlazas.vevo v inner join szamlazas.szamlafej szf on v.VEVO_ID=szf.VEVO_ID
GROUP by v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM
HAVING COUNT(szf.VEVO_ID) >=2
ORDER BY VASARLASSZAM

/*Feladat:
Irassuk ki azoknak a vevőknek a nevet,címét, adószámát ésa vásárlások számát, bruttó szummáját*/
select v.VEVO_ID,v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM, 
	CONVERT(int,SUM(t.[BRUTTO ERTEK])) as SZUMMABRUTTO
from szamlazas.vevo v inner join szamlazas.szamlafej szf on v.VEVO_ID=szf.VEVO_ID
inner join szamlazas.tetelek t on szf.SZAMLAFEJ_ID=t.SZAMLAFEJ_ID
GROUP by v.VEVO_ID,v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM
ORDER BY SZUMMABRUTTO desc


select v.VEVO_ID,v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM, 
	CONVERT(int,SUM(t.MENNYISEG*a.EGYSEGAR*(a.AFAKULCS/100+1))) as SZUMMABRUTTO
from szamlazas.vevo v inner join szamlazas.szamlafej szf on v.VEVO_ID=szf.VEVO_ID
inner join szamlazas.szamlatetel t on szf.SZAMLAFEJ_ID=t.SZAMLAFEJ_ID
inner join szamlazas.ARU a on t.ARU_ID=a.ARU_ID
WHERE v.CIM like '%Budapest%'
GROUP by v.VEVO_ID,v.VEVONEV,v.CIM, v.ADOSZAM
HAVING CONVERT(int,SUM(t.MENNYISEG*a.EGYSEGAR*(a.AFAKULCS/100+1))) > 121000
ORDER BY SZUMMABRUTTO desc

CONSISTENT FIX

use CEGESADATOK
go

update szamlazas.szamlafej
	set STATUS='hibas'
where SZAMLAFEJ_ID not in (select SZAMLAFEJ_ID from szamlazas.szamlatetel)

go

SOK JOIN, SOK WHERE

USE CEGESADATOK
GO

/* Kik akik vettek A7-et?*/
select VEVONEV
From szamlazas.vevo
WHERE VEVO_ID IN (select VEVO_ID 
					FROM szamlazas.szamlafej
					WHERE SZAMLAFEJ_ID in (select SZAMLAFEJ_ID
											From szamlazas.szamlatetel 
											where ARU_ID IN (select ARU_ID 
																From szamlazas.ARU
																where ARUNEV='A7')))


select v.*
FROM szamlazas.vevo v
INNER JOIN szamlazas.szamlafej f ON v.VEVO_ID=f.VEVO_ID
	INNER JOIN szamlazas.szamlatetel t ON f.SZAMLAFEJ_ID=t.SZAMLAFEJ_ID
		INNER JOIN szamlazas.ARU a ON t.ARU_ID=a.ARU_ID
			WHERE a.ARUNEV='A7'
ORDER BY VEVO_ID

select * 
From szamlazas.vevo v INNER JOIN szamlazas.szamlafej sz ON v.VEVO_ID=sz.VEVO_ID
INNER JOIN szamlazas.tetelek t ON sz.SZAMLAFEJ_ID=t.SZAMLAFEJ_ID
where t.ARUNEV='A7'
select * 
FROM szamlazas.szamlafej
WHERE SZAMLAFEJ_ID in (select SZAMLAFEJ_ID
						From szamlazas.szamlatetel 
						where ARU_ID IN (select ARU_ID 
											From szamlazas.ARU
											where ARUNEV='A7'))

select * 
From szamlazas.szamlatetel 
where ARU_ID IN (select ARU_ID 
					From szamlazas.ARU
					where ARUNEV='A7')

/*
select * 
From szamlazas.tetelek t INNER JOIN szamlazas.szamlafej sz ON t.SZAMLAFEJ_ID=sz.SZAMLAFEJ_ID
where ARUNEV='A7'

select * 
From szamlazas.vevo v INNER JOIN (szamlazas.tetelek t INNER JOIN szamlazas.szamlafej sz ON t.SZAMLAFEJ_ID=sz.SZAMLAFEJ_ID) ON 
where ARUNEV='A7'
*/

LEKÉRDEZÉS VIEW-HOZ

USE CEGESADATOK
GO

SELECT t.*, a.ARUNEV, a.MENNYEGYS, a.EGYSEGAR, a.EGYSEGAR*t.MENNYISEG as 'Netto ertek', a.EGYSEGAR*t.MENNYISEG*(a.AFAKULCS/100) as 'AFA ERTEK'
, (a.EGYSEGAR*t.MENNYISEG*(a.AFAKULCS/100))+(a.EGYSEGAR*t.MENNYISEG) as 'BRUTTO ERTEK'
FROM szamlazas.szamlatetel t INNER JOIN szamlazas.ARU a ON t.ARU_ID=a.ARU_ID
/*WHERE (t.ARU_ID=a.ARU_ID)*/

SELECT *
FROM szamlazas.tetelek

CREATE VIEW

create view szamlazas.rossz_szamlafej
as
select *
from szamlazas.szamlafej
where VEVO_ID not in (select vevo_id from szamlazas.vevo)

Create schema (séma)

USE [CEGESADATOK]
GO

/****** Object: Schema [szamlazas]  Script Date: 2022. 10. 25. 0:11:57 ******/
CREATE SCHEMA [szamlazas]
GO

Create user, login, permissions, roles

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [test1] WITH PASSWORD=N'Password123', DEFAULT_DATABASE=[CEGESADATOK], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
CREATE USER [test1] FOR LOGIN [test1]
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
ALTER ROLE [db_backupoperator] ADD MEMBER [test1]
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [test1]
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
ALTER ROLE [db_datawriter] ADD MEMBER [test1]
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
ALTER ROLE [db_ddladmin] ADD MEMBER [test1]
GO
USE [CEGESADATOK]
GO
ALTER ROLE [db_securityadmin] ADD MEMBER [test1]
GO

Tábla törlése, truncate table

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (1000) [SZAMLAFEJ_ID]
   ,[VEVO_ID]
   ,[KELTE]
   ,[TELJESITES]
   ,[FIZHATARIDO]
   ,[NAVATKULDVE]
   ,[STATUS]
 FROM [CEGESADATOK].[szamlazas].[szamlafej]

 truncate table szamlazas.szamlafej

 bulk insert szamlazas.szamlafej
 FROM N'E:\szamlafej.table.csv'
 with (fieldterminator=';',rowterminator='\n')

###### 3. vizsga SQL  #####

Táblák létrehozása (create table)

CREATE TABLE apprentices(
	id int,
	name varchar(50),
	age int,
	country varchar(50),
	cohort_id int)

CREATE TABLE cohorts(
	id int,
	name varchar(50),
	started_at date,
	type varchar(50))

Táblák importálása (bulk insert)

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
 bulk insert apprentices
 FROM N'E:\apprentices.table.csv'
 WITH (fieldterminator=';',rowterminator='\n'/*, FIRSTROW=2 ha van fejlec*/)

 bulk insert cohorts
 FROM N'E:\cohorts.table.csv'
 WITH (fieldterminator=';',rowterminator='\n')

Listázd a nevét (name) és kezdési dátumát (started_at) az összes a évfolyamnak (cohorts tábla)
Filename: cohorts.sql

SELECT name, started_at
 FROM cohorts

Listázd a nevét (name) és származási országát (country) az összes a hallgatónak (apprentices tábla)
Filename: apprentices.sql

SELECT name, country
FROM apprentices

Listázd a nevét (name) és korát (age) azoknak hallgatónak (apprentices tábla), akik fiatalabbak, mint 21
Filename: apprentices-younger-21.sql

SELECT name, age
FROM apprentices
WHERE age < 21

Listázd az id-ját és nevét (name) azoknak hallgatónak (apprentices tábla), akik nem Magyarországról származnak (country)
Filename: apprentices-not-from-hu.sql

SELECT id, name
FROM apprentices
WHERE country not like 'Hungary'

Írasd ki hány darab olyan hallgató(apprentices tábla) található az adatbázisban, akik legalább 20 és legfeljebb 30 évesek
Filename: apprentices-between-20-and-30.sql

SELECT count(id)
FROM apprentices
WHERE age >= 20 and age <= 30

Írasd ki hány darab olyan évfolyam(cohorts tábla) található az adatbázisban, amelyek “part-time” típusúak (type)
Filename: cohorts-part-time.sql

SELECT count(id)
FROM cohorts
WHERE type like 'part-time'

Listázd a hallgatók nevét (as apprentice_name) és évfolyam nevét (as cohort_name) azoknak a hallgatóknak, akik 2018-as évfolyamokban kezdték (started_at) a tanulmányaikat.
Filename: apprentices-in-2018.sql

SELECT a.name as apprentice_name, c.name as cohort_name
FROM apprentices a INNER JOIN cohorts c ON a.cohort_id=c.id
WHERE FORMAT(started_at, 'yyyy')=2018

Írasd ki hány darab olyan évfolyam található az adatbázisban, amelyekhez nincs még hallgató felvéve
Filename: cohorts-without-apprentice.sql

SELECT count(id)
FROM cohorts
WHERE id NOT IN (SELECT cohort_id FROM apprentices)

Listázd a hallgatók nevét és a képzés kezdődátumát a hallgató neve alapján rendezve ABC sorrendben
Filename: apprentices-start-date-ordered.sql

SELECT a.name, c.started_at
FROM apprentices a INNER JOIN cohorts c ON a.cohort_id=c.id
ORDER BY a.name

Listázd az évfolyamok nevét és a hallgatók számát (as numberOfApprentices) az adott évfolyamban, a hallgatók számával csökkenő sorrendben. Az az évfolyam is legyen benne, ahol jelenleg 0 hallgató van.
Filename: cohort-sizes.sql

SELECT c.name, count(a.id) as numberOfApprentices
FROM cohorts c LEFT JOIN apprentices a ON a.cohort_id=c.id
GROUP BY c.name
ORDER BY count(a.id) DESC

###### SQL admin projektfeladatok #####

1) A szerverhez hozzá van adva egy disk, ami még nincs használatban
(20GB). Add hozzá a géphez S: meghajtóként, a kötet neve pedig:
SQLDATA legyen.

2) Az S: meghajtón hozzál létre egy SQLDATA könyvtárat, majd abban
további két alkönyvtárat: DB és LOG névvel.

3) Jelentkezz be az SQL szerverbe (GREENFOX instance)! (Ezt a lépést
nem kötelező elmentened! :-)

4) Töltsd vissza a C:\install\MSSQL\AdventureWorks2016.bak
adatbázist a szerver GREENFOX instance-ába úgy, hogy az adatbázis
állományok az S:\SQLDATA\DB, míg a log állományok az S:\SQLDATA\
LOG könyvtárba kerüljenek.

 
USE [master]
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2016] FROM DISK = N'C:\install\MSSQL\AdventureWorks2016.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'AdventureWorks2016_Data' TO N'S:\SQLDATA\DB\AdventureWorks2016_Data.mdf', MOVE N'AdventureWorks2016_Log' TO N'S:\SQLDATA\LOG\AdventureWorks2016_Log.ldf', NOUNLOAD, STATS = 5

GO

5) Hozz létre egy interface_svc MS SQL autentikációjú account-ot,
minimális (public) jogokkal! A jelszava legyen: INTERface.

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [interface_svc] WITH PASSWORD=N'INTERface', DEFAULT_DATABASE=[master], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO

6) Hozz létre egy INTERFACE nevű adatbázist az alábbi beállításokkal:
• Adatbázis neve: INTERFACE
• Tulajdonos: interface_svc
• Recovery model: FULL
• Induló adatbázis file:
(a)méret: 32 MByte
(b)helye: S:\SQLDATA\DB
• Induló log file:
(a) méret: 16 MByte
(b)helye: S:\SQLDATA\LOG

CREATE DATABASE [INTERFACE]
 CONTAINMENT = NONE
 ON PRIMARY 
( NAME = N'INTERFACE', FILENAME = N'S:\SQLDATA\DB\INTERFACE.mdf' , SIZE = 32768KB , FILEGROWTH = 65536KB )
 LOG ON 
( NAME = N'INTERFACE_log', FILENAME = N'S:\SQLDATA\LOG\INTERFACE_log.ldf' , SIZE = 16384KB , FILEGROWTH = 65536KB )
GO

USE [INTERFACE]
GO
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[INTERFACE] TO [interface_svc]
/*
exec sp_changedbowner 'interface_svc'
GO
*/

ALTER DATABASE [INTERFACE] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_NULLS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_PADDING OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_WARNINGS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ARITHABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_CLOSE OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_SHRINK OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON(INCREMENTAL = OFF)
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DISABLE_BROKER 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET READ_WRITE 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET RECOVERY FULL 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET MULTI_USER 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
GO
USE [INTERFACE]
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = Off;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = Primary;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET MAXDOP = 0;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET MAXDOP = PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET PARAMETER_SNIFFING = On;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET PARAMETER_SNIFFING = Primary;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = Off;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = Primary;
GO
USE [INTERFACE]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N'PRIMARY') ALTER DATABASE [INTERFACE] MODIFY FILEGROUP [PRIMARY] DEFAULT
GO

7) Adj csak lekérdezési jogot az interface_svc account számára az
AdventureWorks2016 adatbázis HumanResources sémában levő
vEmployee nézettáblájára (VIEW)!

use [AdventureWorks2016]
GO
CREATE USER [interface_svc] FOR LOGIN [interface_svc]
GO
GRANT SELECT ON [HumanResources].[vEmployee] TO [interface_svc]
GO

8) INTERFACE adatbázisban hozz létre egy AWDB sémát! A szkript
„Create to » formátumú legyen

USE [INTERFACE]
GO

/****** Object: Schema [AWDB]  Script Date: 12/9/2022 8:21:47 AM ******/
CREATE SCHEMA [AWDB]
GO

9) Az AWDB sémában hozz létre egy szinonimát AW_Employee néven,
ami az AdventureWorks2016 adatbázis HumanResources sémában
levő vEmployee nézettáblára mutat!

USE [INTERFACE]
GO

/****** Object: Synonym [AWDB].[AW_Employee]  Script Date: 12/6/2022 1:59:44 PM ******/
CREATE SYNONYM [AWDB].[AW_Employee] FOR [AdventureWorks2016].[HumanResources].[vEmployee]
GO

10) Készíts lekérdezést, ami az INTERFACE adatbázisnak az AWDB
sémájának az AW_Employee szinonimájának minden sorát és oszlopát
kilistázza!

USE [INTERFACE]
GO
SELECT * 
FROM AWDB.AW_Employee

11) Készíts az INTERFACE adatbázisról egy FULL mentést, az alábbiak
szerint:
a) Backup file neve: S:\SQLdata\INTERFACE.bak
b) Mentés felülírja az azonos nevű media set-et!

BACKUP DATABASE [INTERFACE] TO DISK = N'S:\SQLdata\INTERFACE.bak' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'S:\SQLdata\INTERFACE.bak', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
GO

1) Kérdezd le az SQL szerver verzióját és az SQL szerver kiadását!

SELECT @@VERSION

2) Készíts egyszerű “Hello World!” lekérdezést!

SELECT 'Hello World!'

3) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami kiszámítja 30 négyzetgyökét!

SELECT SQRT(30)

4) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a mai dátumot!

SELECT CAST(GETDATE() as date)

5) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami kiszámítja, hogy hány nap telt el
1989. március 15-e óta!

SELECT DATEDIFF(day,'1989-03-15', GETDATE());

6) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Address táblájának első 20 elemét
(minden mezőjét)!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (20) *
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Address]

7) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 20 elemét
(minden mezőjét), de úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM’!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (20) *
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE [AdventureWorks2016].[Person].[Person].PersonType='EM'

8) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 20 elemét, de
úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM’ és csak a PersonType,
FirstName, LastName mezők legyenek a lekérdezés eredményében!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (20) PersonType, FirstName, LastName
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE [AdventureWorks2016].[Person].[Person].PersonType='EM'

9) Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 20 elemét, de
úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM’ és csak a PersonType,
FirstName, LastName mezők legyenek a lekérdezés eredményében, de a
FirstName és LastName egy oszlopban jelenjen meg egy darab szóköz
karakterrel elválasztva!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (20) PersonType, FirstName + ' ' + LastName
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM'

10)Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának azon rekordjait
(minden mezőjét), ahol a PersonType mező értéke ‘EM’ és a FirstName
mezőben csak a ‘John’ nevűek közül azok legyenek megjelenítve!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT *
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM' AND FirstName='John'

11)Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának azon rekordjait
(minden mezőjét), ahol a PersonType mező értéke ‘EM’ és a FirstName
mezőben csak a ‘John’ nevűek közül azok legyenek megjelenítve, ahol a
LastName mező értéke ‘e’-karakterrel végződik!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT *
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM' AND FirstName='John' AND RIGHT(LastName,1)='e'

12)Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának azon rekordjait
(minden mezőjét), ahol a PersonType mező értéke ‘EM’ és a FirstName
mezőben csak a ‘John’ nevűek közül azok legyenek megjelenítve, ahol a
LastName mező értéke vagy ‘Chen’ vagy ‘Kane’ neveket tartalmazzák!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT *
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM' AND FirstName='John' AND (LastName='Chen' OR LastName='Kane')

13) Számold meg, hogy hány különböző keresztnév (FirstName) van a
korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájában!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT COUNT(DISTINCT FirstName)
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]

14) Számold meg, hogy hány ‘Ken’ keresztnévű (FirstName) rekord van a
korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájában!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT COUNT(FirstName)
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 WHERE FirstName='Ken'

15) Számold meg, hogy hány azonos nevű (FirstName és LastName) rekord
van a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person
táblájában! Rendezd az eredményt úgy, hogy a legtöbbet használt
névpáros a lista elején szerepeljen és csak a legelső 20 eredmény
szerepeljen!

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP (20) FirstName, LastName, COUNT(1)
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 GROUP BY FirstName, LastName
 ORDER BY COUNT(1) DESC

16) Számold meg, hogy hány azonos nevű (FirstName és LastName) rekord
van a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person
táblájában! Rendezd az eredményt úgy, hogy csak a 4 és a 4-nél többször
használt névpáros eredménye szerepeljen!

SELECT FirstName, LastName, COUNT(1)
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person]
 GROUP BY FirstName, LastName
 HAVING COUNT(1) >= 4
 ORDER BY COUNT(1) DESC

17)Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött
AdventureWorks adatbázis Person.Person és Person.EmailAddress
tábláinak a következő mezőit: Person.Person.FirstName,
Person.Person.LastName, Person.EmailAddress.EmailAddress úgy hogy a
táblák összekapcsolásához a BusinessEntityID mezőt használjuk mindkét
táblából! Az eredmény első 50 sora jelenjen csak meg!

SELECT TOP (50) p.FirstName, p.LastName, e.EmailAddress
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person] p INNER JOIN [AdventureWorks2016].[Person].[EmailAddress] e on p.BusinessEntityID=e.BusinessEntityID

18)Az előző lekérdezésből készíts olyan megoldást is, ahol aze-mail címből
(EmailAddress) csak a név rész (@ előtti rész látható)!

SELECT TOP (50) p.FirstName, p.LastName, LEFT(e.EmailAddress,CHARINDEX('@',e.EmailAddress)-1)
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person] p INNER JOIN [AdventureWorks2016].[Person].[EmailAddress] e on p.BusinessEntityID=e.BusinessEntityID

19)Illetve egy olyan lekérdezést is, ahol csak a domain rész (@ utáni rész)
látható!

SELECT TOP (50) p.FirstName, p.LastName, RIGHT(e.EmailAddress,LEN(e.EmailAddress)- CHARINDEX('@',e.EmailAddress))
 FROM [AdventureWorks2016].[Person].[Person] p INNER JOIN [AdventureWorks2016].[Person].[EmailAddress] e on p.BusinessEntityID=e.BusinessEntityID

20) (IZMOS FELADAT) Készíts egy lekérdezést ami visszaadja a
Sales.SalesPerson táblából a BusinessEntityID mezőt és egy „minsales”
nevű számított oszlopot. A minsales értéke legyen soronként a SalesYTD
mező értéke, amennyiben a SalesYTD > 1000000, egyéb esetben NULL
értéket adjon.

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT [BusinessEntityID], CASE WHEN SalesYTD > 1000000 THEN SalesYTD ELSE NULL END as minsales
 FROM [AdventureWorks2016].[Sales].[SalesPerson]

21) (NAGYON IZMOS FELADAT) Készíts egy lekérdezést ami visszaadja a
Sales.SalesPerson táblából a BusinessEntityID mezőt és egy „salesinfo”
nevű számított oszlopot. A salesinfo értéke legyen soronként a SalesYTD
mező értéke, amennyiben a SalesYTD >= 2000000, Amennyiben
SalesYTD<2000000 de nagyobb vagy egyenlő mint 1000000, akkor az
érték legyen 1500000, Ha 1000000-nál is kisebb akkor pedig NULL. pl.
kimenet :

/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT [BusinessEntityID], CASE WHEN SalesYTD >= 2000000 THEN SalesYTD ELSE CASE WHEN SalesYTD>=1000000 THEN 1500000 ELSE NULL END END as salesinfo
 FROM [AdventureWorks2016].[Sales].[SalesPerson]

Microsoft SQL szerver (továbbiakban SQL) tudásszint felmérő

 • Használj T-SQL kódot
 • Mindenképp a megadott SQL fájlneveket használd
 • A feltöltött ZIP fájlodban ne legyenek alkönyvtárak, csak a fájlokat tartalmazza
 • Ügyelj rá, hogy az adatbázis-, felhasználó-, és egyéb objektumelnevezések nagybetűérzékenyek
 • A lekérdezésekben a megjelenítendő oszlopok nevén csak akkor változtass, ha a feladat külön előírja
 • A lekérdezésekben a megjelenítendő oszlopok a feladatban megadott sorrendben jelenjenek meg
 • Figyelj oda, hogy mindig a megfelelő adatbázis legyen kiválasztva
 • Használj ASCII, vagy UTF-8 (without BOM) karakterkódolást
 • A Docker konténerben a feladatokat “futtató” MSSQL LOGIN alapértelmezett kiinduló adatbázisa az első 10 feladatban: master.
 • A Docker konténerben a feladatokat “futtató” MSSQL LOGIN alapértelmezett kiinduló adatbázisa 11)-től 20)-es feladattal bezárólag: AdventureWorks.Ezekben a feladatokban elegendő ha a feltöltött fájlod csak a lekérdezést tartalmazza.
 • Az sql kiterjesztésú fájlok kiértékelése elsődlegesen autograder révén történik, a többit manuális pontozással értékeljük.

Feladatok:

 1. A szerverhez hozzá van adva egy diszk, ami még nincs használatban (20GB). Helyezd üzembe, hozzál létre egy 20 GByte-os partíciót NTFS file rendszerrel és a géphez S: meghajtóként mountold fel, a kötet neve pedig: SQLDATA legyen.
Evidencia: Computer Management => Storage => Disk Management
File neve: WINSQL-01.jpg
 1. S: meghajtón hozzál létre egy SQLDATA könyvtárat, majd abban további két alkönyvtárat: DB és LOG névvel.
Evidencia: File Explorer => S: => SQLDATA könyvtárat megnyitva, amikor látszik a kért két alkönyvtár is.
File neve: WINSQL-02.jpg
 1. Jelentkezz be az SQL szerverbe (GREENFOX instance) a Microsoft SQL Server Management Studio-val!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban GREENFOX instance megnyitva.
File neve: WINSQL-03.jpg
 1. Töltsd vissza a C:\install\MSSQL\AdventureWorks2016.bak adatbázist a szerver GREENFOX példányába AdventureWorks néven úgy, hogy az adatbázis állományok az S:\SQLDATA\DB, míg a log állományok az S:\SQLDATA\LOG könyvtárba kerüljenek.

Gradescopeban itt találod a backupot: /AdventureWorks2016.bak, az adatbázis állományok: /SQLDATA/DB/AdventureWorks_Data.mdf, míg a log állományok az /SQLDATA/LOG/AdventureWorks_Log.ldf fájlokba kerüljenek

Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban restore típusú szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-04.sql
USE [master]
RESTORE DATABASE [AdventureWorks] FROM DISK = N'/home/AdventureWorks2016.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'AdventureWorks2016_Data' TO N'/SQLDATA/DB/AdventureWorks_Data.mdf', MOVE N'AdventureWorks2016_Log' TO N'/SQLDATA/LOG/AdventureWorks_Log.ldf', NOUNLOAD, STATS = 5

GO
 1. Hozz létre egy isvc MS SQL Server autentikációjú account-ot, minimális (public) jogokkal! A jelszó legyen: interfAce21 A jelszót ne kelljen megváltoztatnia a felhasználónak első belépéskor.
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-05.sql
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [isvc] WITH PASSWORD=N'interfAce21', DEFAULT_DATABASE=[master], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO
 1. Hozz létre egy INTERFACE nevű adatbázist az alábbi beállításokkal:
  1. Adatbázis neve: INTERFACE
  2. Tulajdonos: isvc
  3. Recovery model: FULL
  4. Induló adatbázis file:
   1. méret: 64 MByte
   2. helye: S:\SQLDATA\DB (Gradescope-on /SQLDATA/DB)
  5. Induló log file:
   1. méret: 24 MByte
   2. helye: S:\SQLDATA\LOG (Gradescope-on /SQLDATA/LOG)
CREATE DATABASE [INTERFACE]
 CONTAINMENT = NONE
 ON PRIMARY 
( NAME = N'INTERFACE', FILENAME = N'/SQLDATA/DB/INTERFACE.mdf' , SIZE = 65536KB , FILEGROWTH = 65536KB )
 LOG ON 
( NAME = N'INTERFACE_log', FILENAME = N'/SQLDATA/LOG/INTERFACE_log.ldf' , SIZE = 24576KB , FILEGROWTH = 65536KB )
GO

USE [INTERFACE]
GO
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[INTERFACE] TO [isvc]

ALTER DATABASE [INTERFACE] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_NULLS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_PADDING OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ANSI_WARNINGS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET ARITHABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_CLOSE OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_SHRINK OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON(INCREMENTAL = OFF)
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DISABLE_BROKER 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET READ_WRITE 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET RECOVERY FULL 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET MULTI_USER 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS 
GO
ALTER DATABASE [INTERFACE] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
GO
USE [INTERFACE]
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = Off;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = Primary;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET MAXDOP = 0;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET MAXDOP = PRIMARY;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET PARAMETER_SNIFFING = On;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET PARAMETER_SNIFFING = Primary;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = Off;
GO
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION FOR SECONDARY SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = Primary;
GO
USE [INTERFACE]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N'PRIMARY') ALTER DATABASE [INTERFACE] MODIFY FILEGROUP [PRIMARY] DEFAULT
GO
 1. Adj csak lekérdezési jogot az isvc account számára az AdventureWorks adatbázis HumanResources sémában levő vEmployee nézettáblájára!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-07.sql
USE [AdventureWorks]
GO
CREATE USER [isvc] FOR LOGIN [isvc]
GO
GRANT SELECT ON [HumanResources].[vEmployee] TO [isvc]
GO
 1. INTERFACE adatbázisban hozz létre egy AWdatabase sémát!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban GREENFOX instance-ban az INTERFACE adatbázis AWdatabase séma „Create To” script.
File neve: WINSQL-08.sql
USE [INTERFACE]
GO

/****** Object: Schema [dbo]  Script Date: 2023. 01. 15. 13:45:32 ******/
CREATE SCHEMA [AWdatabase]
GO
 1. Az AWdatabase sémában hozz létre egy szinonímát AW_Employee néven, ami az AdventureWorks adatbázis HumanResources sémában levő vEmployee nézettáblára mutat!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban GREENFOX instance-ban az INTERFACE adatbázis AWdatabase séma AW_Employee szinoníma „Create To” script.
File neve: WINSQL-09.sql
USE [INTERFACE]
GO
CREATE SYNONYM [AWdatabase].[AW_Employee ] FOR [AdventureWorks].[HumanResources].[vEmployee]
GO
 1. Készíts az INTERFACE adatbázisról egy FULL mentést, az alábbiak szerint:
 1. Backup file neve: S:\SQLDATA\INTERFACE.bak (Gradescope-ban /var/backups/INTERFACE.bak)
 2. Mentés felülírja az azonos nevű media set-et!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban GREENFOX instance-ban az INTERFACE adatbázis backup script.
File neve: WINSQL-10.sql
BACKUP DATABASE [INTERFACE] TO DISK = N'/var/backups/INTERFACE.bak' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'INTERFACE-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
GO
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami kiszámítja 25 négyzetgyökét!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-11.sql
SELECT SQRT(25)
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a mai dátumot ebben a formátumban: 2022-10-25
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-12.sql
SELECT CAST(GETDATE() as date)
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami kiszámítja, hogy hány nap telt el 1994. április 25-e óta!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-13.sql
SELECT DATEDIFF(day,'2022-04-25',GETDATE())
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Address táblájának első 15 elemét (minden mezőjét – az oszlopok sorrendjén ne változtass)!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-14.sql
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT TOP (15) *
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Address]
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 5 elemét (minden mezőjét – az oszlopok sorrendjén ne változtass -), de úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM‘!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-15.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT TOP (5) *
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM'
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 30 elemét, de úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM‘ és csak a PersonType, FirstName, LastName mezők legyenek a lekérdezés eredményében!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-16.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT TOP (30) PersonType, FirstName,LastName
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM'
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának első 20 elemét, de úgy, hogy ahol a PersonType mező értéke ‘EM‘ és csak a PersonType, FirstName, LastName mezők legyenek a lekérdezés eredményében, de a FirstName és LastName egy oszlopban jelenjen meg egy darab szóköz karakterrel elválasztva, FullName néven!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-17.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT TOP (20) PersonType, FirstName+ ' ' + LastName as FullName
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM'
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának azon rekordjait (minden oszlopát, minden mezőt – az oszlopok sorrendjén ne változtass -), ahol a PersonType mező értéke ‘EM‘ és a FirstName mezőben csak a ‘John‘ nevűek szerepeljenek!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-18.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT *
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM' AND FirstName='John'
 1. Készíts olyan SQL lekérdezést, ami visszaadja a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájának azon rekordjait (minden oszlopát, minden mezőt – az oszlopok sorrendjén ne változtass -), ahol a PersonType mező értéke ‘EM‘ és a FirstName mezőben csak a ‘John‘ nevűek közül is azok legyenek csak megjelenítve, ahol a LastName mező értéke ‘e‘-karakterrel végződik!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-19.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT *
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE PersonType='EM' AND FirstName='John' AND RIGHT(LastName,1)='e'
 1. Számold meg, hogy hány ‘Ken‘ keresztnevű (FirstName) rekord van a korábban betöltött AdventureWorks adatbázis Person.Person táblájában!
Evidencia: Microsoft SQL Server Management Studio-ban szkript kimásolása vagy mentése.
File neve: WINSQL-20.sql
USE [AdventureWorks]
GO
SELECT COUNT(*)
 FROM [AdventureWorks].[Person].[Person]
 WHERE FirstName='Ken'